INTRO

DUURZAME INZETBAARHEID

GOED PERSONEELSBEHEER

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

GOED PERSONEELSBEHEER

HOME / PERSONEEL / GOED PERSONEELSBEHEER

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid, krimpvraagstukken door dalende leerlingaantallen, diversiteit in het personeelsbestand, versnippering van dienstverbanden en veranderende cao’s: wat is een goed personeelsbeheer?

 

Definitie

Onder personeelsbeheer worden alle noodzakelijke activiteiten verstaan die met het te werk stellen van personeel te maken hebben. Hierbij is in het bijzonder te denken aan het benoemen, belonen en afvloeien van personeel, maar ook het in stand houden van structuren waarbinnen werknemers werkzaam zijn.

 

Goed personeelsbeheer zorgt ervoor dat uw medewerkers blijven functioneren en de kwaliteit leveren die u verwacht. Hebt u daarvoor de juiste persoon op de juiste plaats? Alleen met een lange termijnperspectief op het gebied van personeel zal het een onderwijsorganisaties lukken om zowel nu als in de toekomst over een zowel kwantitatieve als kwalitatieve goed personeelsbestand te beschikken. Een strategische personeelsplanning is een voorwaarde om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

 

Instrumenten voor goed personeelsbeheer

Er zijn een aantal factoren die passen bij goed personeelsbeheer en die het functioneren van uw personeel bevorderen. Ten eerste een goede dossiervorming. Een goed dossier is een middel om de kwaliteit van het functioneren van een personeelslid te optimaliseren. Eén van de manieren om dat te bereiken is het hanteren van een gesprekkencyclus. Met behulp van deze gesprekken kunt u voeling houden met uw werknemers en de doelen van de school vertalen naar de individuele wensen en mogelijkheden van uw werknemers. Tegelijkertijd wordt bereikt dat er een goed overzicht is van het functioneren van een werknemer, zodat stappen ondernomen kunnen worden om een eventueel disfunctioneren te verbeteren. Ook in recente regelgeving wordt hoog ingezet op het hanteren van een gesprekkencyclus.

 

Ten tweede een meerjarig formatieplan. Door aandacht te besteden aan de organisatie behoefte, personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid kan op een efficiënte manier het werk gedaan worden. Formatieplannen zijn daarbij van groot belang en ook een verplichting vanuit de cao. Op deze manier wordt een strategische personeelsplanning bereikt.

Ten derde: deeltijdbeleid. Een deugdelijk beleid biedt helderheid aan uw werknemers maar geeft u ook houvast bij de inhoudelijke toetsing van aanvragen tot aanpassing van de arbeidsduur. Op deze manier wordt de versnippering van dienstverbanden tegengegaan en werkbaar gemaakt.

Als laatste is ook een goede en actieve werving en selectiemethode van belang. Het uitvoeren van een of meerdere wervings- en selectieprocedures naast het normale takenpakket betekent voor bestuurders of leidinggevenden vaak een extra belasting. Het (ten dele) uitbesteden van een of meerdere taken in de wervings- en selectieprocedure kan dan wenselijk zijn.

 

Contactpersonen

W. (Thea) de Mots is leidinggevende van de afdeling Personeel en organisatie van Driestar educatief. Thea heeft veel kennis van talentmanagement en ze ondersteunt talent in ontwikkeling.

w.demots@driestar-educatief.nl

0182 54 03 36

 

W.A. (Wille-Anne) van ’t Zelfde LL.B. is werkzaam bij VGS als adviseur HRM. Zij is als juriste specialist in arbeidsrecht.

 

E.P. (Lisette) Moerdijk MSc is als adviseur werkzaam bij VGS. Zij heeft veel ervaring in begeleiding van scholen rondom arbeid, welzijn en verzuim.

 

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop