INTRO

DUURZAME INZETBAARHEID

GOED PERSONEELSBEHEER

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

DUURZAME INZETBAARHEID

HOME / PERSONEEL / DUURZAME INZETBAARHEID

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers in hun arbeidsleven doorlopend met behoud van gezondheid en welzijn kunnen blijven functioneren, in zowel hun huidige als toekomstige functie(s). Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om de mogelijkheden hiertoe daadwerkelijk te benutten.

 

Actuele relevantie

Verschillende actualiteiten duiden het belang van duurzame inzetbaarheid aan. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Steeds meer werknemers moeten langer doorwerken alvorens ze met pensioen kunnen. Dit betekent dat er een vergrijzing van het personeelsbestand ontstaat en medewerkers langer beschikbaar moeten zijn voor het arbeidsproces.

 

Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen in de nieuwe cao:

  • Er is 40 uur per medewerker beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid;
  • De bapo vervalt in zijn huidige vorm;
  • Er komt meer ruimte voor professionalisering van startende leerkrachten.

 

Daarnaast is er sprake van een hoge werkdruk en relatief hoog ziekteverzuim. De hoge werkdruk wordt met name toegeschreven aan activiteiten buiten het lesgeven (zoals lesvoorbereiding, vergaderen, oudercontacten, schrijven van groepsplannen en handelingsplannen, correctiewerk, registreren van vorderingen van leerlingen) en de vele ontwikkelingen in de sector (zoals het werken volgens de Wet BIO, de invoering van passend onderwijs, de bezuinigingen en de dalende leerlingenaantallen).

 

En als laatste: De combinatie werk-privé is voor slechts 8% van de werknemers in balans. Voor werknemers met kinderen onder de twaalf ligt dit percentage op 4%. Daarom is het voor werkgevers van belang dat er binnen het personeelsbeleid aandacht is voor de specifieke behoeften van iedere levensfase.

 

Personeelsinstrumenten

Gesprekkencyclus: Voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid is het van belang dat het eigen functioneren, de persoonlijke ontwikkeling en loopbaan regelmatig met de leidinggevende worden besproken.

 

Mobiliteits- en/of opleidingsbeleid: Het is vooral van belang dat er een positief imago van vrijwillige mobiliteit bestaat. Laat succesverhalen zien: welke medewerkers gingen voor en wat hebben zij eraan gehad? Zorg er daarnaast voor dat mobiliteitsbeleid een regulier personeelsinstrument is, dat dus niet alleen wordt ingezet bij reorganisaties of niet-functioneren. Belicht de positieve kan van mobiliteit: het zorgt voor ontwikkeling, uitdaging, een nieuwe en frisse blik.

 

Verzuimbeleid: Met name het preventieve beleid verdient de aandacht. Het is beter om ziekteverzuim te voorkomen in plaats van ad hoc te reageren op ziekte. Dit begint bij het regelmatig analyseren van de ziekteverzuimgegevens en de bespreking hiervan binnen het team.

 

Levensfasebewust personeelsbeleid: Werkgever en werknemer kunnen er samen voor zorgen dat de levensfase en het werk van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Een aanknopingspunt hiervoor is te vinden in het taakbeleid. Bij de indeling van de beschikbare taken kan rekening gehouden worden met de wensen en behoeften vanuit de verschillende loopbaanfasen.

Maatwerk: Sturen op duurzame inzetbaarheid is sturen op maat. Dit betekent dat binnen de bestaande kaders en beschikbare personeelsinstrumenten aandacht moet zijn voor afspraken met iedere medewerker die passen bij de situatie en de behoeften van hem/haar. Als medewerkers goed inzetbaar zijn en blijven heeft dit voordelen voor de medewerkers en de organisatie!

 

Contactpersonen

Contactpersonen

W. (Thea) de Mots is leidinggevende van de afdeling Personeel en organisatie van Driestar educatief. Thea heeft veel kennis van talentmanagement en ze ondersteunt talent in ontwikkeling.

w.demots@driestar-educatief.nl

0182 54 03 36

 

W.A. (Wille-Anne) van ’t Zelfde LL.B. is werkzaam bij VGS als adviseur HRM. Zij is als juriste specialist in arbeidsrecht.

w.vantzelfde@vgs.nl

0182 44 26 64

 

E.P. (Lisette) Moerdijk MSc is als adviseur werkzaam bij VGS. Zij heeft veel ervaring in begeleiding van scholen rondom arbeid, welzijn en verzuim.

l.moerdijk@vgs.nl

0182 44 01 83

 

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop