INTRO

MOTIVATIE

OUDERBETROKKENHEID

TOEGEVOEGDE WAARDE

EXCELLENTIE

LEERKRACHT 2020

OUDERBETROKKENHEID

HOME / ONDERWIJS - OUDERBETROKKENHEID

Ouders als partner

Ouderbetrokkenheid is er als ouders betrokken zijn op het leren van en onderwijs aan hun kind. Het gaat er echter ook om dat ouders en leerkracht elkaar wederzijds waarderen en steunen in hun positie en dat ze met elkaar samenwerken als gelijkwaardige partner. Het betreft daarbij niet alleen het leren maar ook de opvoeding in de brede zin van het woord.

 

Aspecten van ouderbetrokkenheid

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouders tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, ze scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Zij bezoeken bijeenkomsten voor ouders en tonen respect voor de leraar en de school. Bij de leerkracht is de goede samenwerking met ouders te zien aan de houding ten opzichte van ouders. Leerkrachten zien ouders als eerstverantwoordelijke voor de opvoeding. Ze stellen zich open op naar ouders. Er wordt met de ouders gesproken over aspecten van de opvoeding, zoals de godsdienstige opvoeding. De leerkrachten benutten de ervaring van ouders voor het krijgen van een goed beeld van het kind en voor de begeleiding van het kind. Ze betrekken ouders bij het leren van het kind en werken samen als er huiswerk gemaakt moet worden.

 

Belang van ouderbetrokkenheid

Vanuit de overheid wordt benadrukt dat het stimuleren van ouderbetrokkenheid belangrijk is. In een geseculariseerde samenleving is het extra belangrijk dat christelijke ouders en de christelijke school intensief samenwerken in het bieden van christelijke opvoeding en onderwijs. Tegelijk staat dit onder druk. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat kinderen meer beïnvloed worden de sociale media als opvoeder of doordat ouders minder aanwezig zijn als opvoeder om welke reden dan ook. De samenwerking kan ook onder druk staan doordat leerkrachten door werkbelasting minder tijd hebben voor de vorming en persoonlijke aandacht voor kinderen.

 

Onderzoek laat zien dat betrokken ouders en een goede samenwerking tussen ouders en school bijdragen aan een goede ontwikkeling en betere leerresultaten van het kind. De komende jaren zal dit onderwerp steeds belangrijker worden, onder andere door de ontwikkeling van passend onderwijs. Goede communicatie door leerkrachten met ouders is binnen het passend onderwijs van groot belang, omdat onderwijs- en opvoedingssituatie vaak complexer zijn en omdat de kwetsbaarheid van ouders meer in het geding is.

 

Op scholen is te zien dat er al heel veel gedaan wordt om ouders te betrekken bij de school. Ouders doen taken op school zoals voorlezen, begeleiding van groepjes kinderen, begeleiding van overblijven. Ook participeren zij in allerlei commissies en worden betrokken bij beleid. Het belangrijkste aspect van ouderbetrokkenheid is echter het open en directe contact tussen ouders en leerkracht over de opvoeding en het leren van het kind. Onderzoek geeft aan dat hier juist belemmeringen zitten. Ouders verwachten van leerkracht weinig als het gaat over het gesprek over de opvoeding. Leerkrachten zien ouders snel als kritisch en worden daar onzeker van waardoor een open gesprek niet goed mogelijk is. Het is goed om juist nu hierin actief aan de slag te gaan om vaardigheden (verder) te ontwikkelen en ook om vorm te geven aan onderwijs met ouders als partner.

 

Begeleiding door Driestar onderwijsadvies

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om een optimale samenwerking te realiseren. Driestar onderwijsadvies is een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid en wil met haar producten en diensten het partnerschap tussen ouders en scholen in opvoeding en onderwijs bevorderen. Hierbij is de visie dat ouderbetrokkenheid een integraal onderdeel is van het kwaliteitsbeleid van de school.

 

Driestar onderwijsadvies heeft een scan ontwikkeld die helpt om de ouderbetrokkenheid in kaart te brengen. Ouders én het personeel kunnen op een eenvoudige en snelle manier digitaal de scan invullen. De uitslag van de scan wordt met de school of voorschoolse instelling besproken. In het gesprek wordt met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school doorgenomen hoe de huidige situatie is en gekeken welke acties er uitgevoerd kunnen worden om de ouderbetrokkenheid te verbeteren.

 

Driestar onderwijsadvies biedt verder verschillende trainingen en thema-avonden aan. De trainingen zijn bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en worden op maat aangeboden. Daarnaast zijn er thematische bijeenkomsten en verschillende opvoedkringen die bedoeld zijn voor ouders. Kijk voor al onze mogelijkheden verder op onze website.

 

Contactpersonen

Drs. A.B.T. (André) van ’t Hof en drs. A.W. (Albert) de Vries zijn GZ-psychologen en leden van de kennisgroep Ouderbetrokkenheid en Opvoeding bij Driestar Educatief. Zij hebben ervaring in het begeleiden van scholen op het gebied van samenwerking met ouders en de leerlingenzorg op basisschool en scholen voor voortgezet onderwijs.

a.w.devries@driestar-educatief.nl

0182 76 04 21

a.b.t.vanthof@driestar-educatief.nl

0182 76 04 98

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop