INTRO

MOTIVATIE

OUDERBETROKKENHEID

TOEGEVOEGDE WAARDE

EXCELLENTIE

LEERKRACHT 2020

LEERKRACHT 2020

HOME / ONDERWIJS - LEERKRACHT 2020

Als directie of leerkracht ben je in het tijdperk van Passend onderwijs op weg naar 2020. Dit vraagt kennis, vaardigheid en attitude over goed onderwijs, en reflectie op de persoonlijke motivatie en drijfveer. Onderwijs in 2020 is ‘goed onderwijs’. Het is passend en begint bij de persoon van de leerkracht.

 

De leerkracht

Goed passend onderwijs begint bij de persoon voor de klas die lesgeeft vanuit kennis, vaardigheid en attitude. Investeren in de persoon voor de klas is onontbeerlijk om passend onderwijs vorm te geven. Deze persoon staat aan de basis van het primair proces. De basisvoorwaarden voor goed lesgeven zullen optimaal op orde moeten zijn, of in ontwikkeling naar dit optimale niveau.

De leerkracht kent de kinderen, en is in de meeste gevallen primair bij de leerling en het leerproces betrokken. Dit mag de leerkracht niet zomaar uit handen geven. De leerkracht werkt over het algemeen de hele dag met zijn leerlingen en moet zich er van bewust zijn dat hij als enige optimaal kan anticiperen op wat nodig is in een specifieke, acute situatie. Er zal een optimale afstemming en samenwerking moeten plaatsvinden met ieder die met zijn leerlingen werkt. Zowel binnen- als buiten de school. Ouders zijn hierbij onontbeerlijk, omdat zij hun kind door en door kennen.

 

De schoolleiding

Ondersteuning van leerkrachten begint bij de visie die de schoolleiding met het schoolteam heeft opgesteld. Vanuit deze visie wordt kwaliteitszorg ingezet, en vindt er in het perspectief van het ambitieniveau, naar aanleiding van de wensen van de leerkrachten, gerichte interventie plaats. De schoolleiding is primair verantwoordelijk voor het gericht inzetten van deze interventies en het monitoren in het licht van het kwaliteits- en ambitieniveau van de school.

 

Zelfonderzoek

Om mee te kunnen varen met ‘de onderwijsboot’ richting 2020 zul je als leerkracht en directie jezelf moeten onderzoeken. Waarom heb je voor het onderwijs gekozen? Wat maakt dat je les- of leiding geeft aan deze school, en wat is het bestaansrecht van deze school in deze plaats? Kwaliteits- en zelfonderzoek van de les- en leidinggevenden is noodzakelijk.

Passend onderwijs is niet te vinden in een onderwijsconcept, een structuur of manier - hoewel die wel ondersteunend kunnen zijn. Passend onderwijs is te vinden dicht bij de individuele leerkracht voor de klas. Daarvoor is nodig dat de persoon van de leerkracht onder de loep wordt genomen binnen de mogelijkheden van het totale schoolteam, directie en schoolgebouw. En dan zijn er grenzen. Deze grenzen worden enerzijds opgelegd door de opgestelde basisondersteuning, anderzijds bepaalt de school zelf deze grens in het schoolondersteuningsplan.

 

Onderwijs- en zorgstructuur

Een fundamentele voorwaarde is dat er een heldere en transparante onderwijs- en zorgstructuur wordt gedefinieerd. Het gaat bij passend onderwijs niet alleen om de zorgstructuur, maar vanuit de visie van ‘goed onderwijs is passend onderwijs’ is het van belang dat er ook een heldere onderwijsstructuur gehanteerd wordt. Vanuit deze definiëring is het noodzakelijk om een ambitieniveau te formuleren: wat voor school wil je zijn, wat voor school wil je worden?  Hiervoor is het noodzakelijk dat de school zicht heeft op de aanwezig kennis en vaardigheden binnen het schoolteam die in het perspectief van het ambitieniveau worden ingezet of verstevigd.

 

Investeren

Geld wat beschikbaar is voor scholing en professionalisering van de leerkracht, moet hiervoor ook ingezet worden. Dit dient het doel op de lange termijn. Ondersteuningsgelden primair inzetten voor allerlei randvoorwaarden (extra ondersteuning in tijd en middelen) kan een oplossing zijn, maar vaak niet voor de lange termijn. De kennis gaat verloren wanneer deze ondersteuning is afgelopen. Investeren in kennis en vaardigheden bij de leerkracht zorgt ervoor dat deze kennis primair ingezet wordt waar nodig en draagt bij aan het competentiegevoel van de leerkracht: ‘ik kan het!’.

Effectief passend onderwijs wordt daar gegeven, waar de leerkracht zich professional voelt en zich richt op het recht op onderwijs voor alle kinderen. Daar zal de wens naar professionalisering worden gehoord en opgepikt. Daar zal ook integer, liefdevol en reëel de grens worden aan gegeven en gerespecteerd.

Contactpersoon

G. (Bert) van de Waerdt is onderwijsadviseur en expertiseteamleider Passend onderwijs voor bij Driestar onderwijsadvies. Zijn expertises zijn onder andere passend onderwijs, handelings- en opbrengstgericht werken, sociale- en emotionele ontwikkeling, ZIEN! en SVIB.

g.vandewaerdt@driestar-educatief.nl

0182 76 04 17

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop