INTRO

MOTIVATIE

OUDERBETROKKENHEID

TOEGEVOEGDE WAARDE

EXCELLENTIE

LEERKRACHT 2020

EXCELLENTIE

HOME / ONDERWIJS - EXCELLENTIE

excelleren met hoofd, hart en handen

Hoe kunnen leraren hun expertise vergroten om leerlingen te laten excelleren?

 

Leraar 2020

De Inspectie van het onderwijs constateert dat leraren moeite hebben met het afstemmen van hun onderwijs op de verschillende leerlingen in de groep, waaronder excellente leerlingen. Docenten vinden het kennelijk lastig om om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast schrijft de inspectie dat leraren de effecten van hun onderwijsinspanningen minder kritisch evalueren dan zou moeten. De invoering van passend onderwijs versterkt de noodzaak voor de professionaliseringsslag in zowel het primair als voortgezet onderwijs op het terrein van omgaan met verschillen tussen leerlingen.

 

Wat is een excellente leerling?

Hoe krijgt het begrip ‘excelleren’ van leerlingen op uw school de aandacht die het verdient? Over welke groep hebben we het eigenlijk als het gaat om ‘excellente’ leerlingen? Gaat hier alleen om leerlingen die op het schoolcurriculum uitmuntend presteren of gaat het om leerlingen die over een bijzonder (ev. niet school-gerelateerd) talent beschikken?

 

Eenzijdig onderwijs?

Het is interessant om als team na te denken of we leerlingen inderdaad niet te veel door dezelfde mal proberen te persen. In scholen is de laatste jaren veel aandacht besteed aan handelingsgericht werken als uitwerking van passend onderwijs. De vraag is of scholen het begrip excellentie en succes niet slechts afmeten aan een beperkte hoeveelheid vaardigheden: rekenen, lezen en taal? Die zijn zeker niet onbelangrijk, maar ze vormen maar een klein onderdeel van wat je nodig hebt in de maatschappij. Het geven van ‘juiste antwoorden’ is misschien in het onderwijs belangrijker geworden dan kritisch nadenken, vragen stellen en een onderzoekende houding bevorderen. Anders gezegd: moet het niet veel meer gaan om de volle breedte van ontwikkeling: hoofd, hart en handen?

 

Praktijkvoorbeeld

Een van de onderdelen die aandacht zou kunnen krijgen, is het evalueren van de les met leerlingen. In de praktijk blijkt dat leraren hun eigen werk niet kritisch genoeg evalueren (zoals omschreven in het actieplan Leraar 2020), maar deze fase ook tijdens de les veelal over het hoofd zien. Door deze fase aandacht te geven, wordt een aantal effecten op leren bereikt, zoals: vergroten van eigenaarschap, verband leren zien tussen inspanning en resultaat, hoofd- en bijzaken leren scheiden en kritisch naar jezelf leren kijken. Uiteraard is dit maar één van de vele facetten uit de volle breedte van het lesgeven!

 

Conclusie

Ieder schoolteam moet allereerst een beschreven en uitgesproken antwoord formuleren op de vraag: Hoe om te gaan met excellente leerlingen? Daarnaast moet dit antwoord operationeel (zichtbaar) worden in het beleid van de school, de praktijk van het lesgeven en de motivatie voor het werken van de leerlingen.

 

Verder informatie

Driestar educatief maakt in haar afstemming op de scholingsbehoeften van een team aan de ene kant nadrukkelijk gebruik van de aanwezige kennis en vaardigheden binnen de school. Aan de andere kant probeert Driestar educatief nieuwe inzichten vanuit verschillende onderzoeken toe te voegen aan het repertoire van de leerkracht.

 

Contactpersonen

J. (Jan) Verburg is senior onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.

Hij heeft veel ervaring in pedagogisch en didactische vaardigheden in het primair onderwijs.

j.verburg@driestar-educatief.nl

06 30 37 34 57

 

C.A. (Kees) van der Vloed is senior onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.

Hij heeft veel ervaring in pedagogisch en didactische vaardigheden en het leidinggeven in het voortgezet onderwijs.

c.a.vandervloed@driestar-educatief.nl

06 52 58 11 44

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop