INTRO

SOCIALE VEILIGHEID

BURGERSCHAP

TOELATINGSBELEID

LEIDING GEVEN

LEIDING GEVEN

HOME / IDENTITEIT - LEIDING GEVEN

Leiding geven aan de identiteit: Grens- of kernbewaking?

Waar staat de school voor? Vanuit welke principes geven de mensen binnen de school gestalte aan hun werk? Waaraan mag je de school toetsen? In de statuten van de school(vereniging) zijn bepalingen opgenomen die de grondslag van de scholen formeel bepalen. In het schoolplan en ook in strategische plannen wordt die grondslag vertaald naar een missie en een visie. Als het goed is, sturen de missie en de visie het denken en doen binnen de school. Bestuur en leiding zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de doorwerking van de missie en de visie in de dagelijkse praktijk, in de manier waarop het onderwijs wordt ingericht, de inhoud van het onderwijs, de omgang met elkaar en de manier waarop kinderen bejegend worden.

 

De achterliggende jaren is de omgeving van de school sterk veranderd. De samenleving is ontzuild, christenen zijn een minderheid geworden, het overheidsbeleid ademt een seculiere geest. Ook in de school zijn er veranderingen opgetreden. In het algemeen is het denken onder de ouders meer divers geworden. Ouders zijn ook mondiger geworden. Dit betekent onder andere dat de school zowel naar buiten als naar de eigen achterban veel vaker zich moet verantwoorden over haar identiteit en de keuzes die dat met zich meebrengt. Er is in schoolteams en directies een toenemend besef dat identiteit er meer toe moet doen, als het gaat om de keuzen die we maken. Het lijkt erop dat hierdoor de laatste jaren meer gesprekken over identiteit ontstaan. Dit is een goede zaak. Identiteit is immers niet iets van papieren en documenten, van regels en structuren, maar identiteit krijgt gedaante in ons doen en laten, in ons omgaan met elkaar, in de waarden die we uitdragen. En daar moeten we voortdurend het gesprek over voeren.

 

Misschien was identiteit lange tijd iets wat vooral de grenzen bepaalde. De grens van wat we niet waren of waar we niet aan mee wilden doen. De grens van wie er wel of niet bij hoort en wie er wel en niet welkom is op onze school. Bij die manier van identiteits-denken horen regels en normen en toezicht / controle of  daar wel voldoende aan voldaan wordt. Het is tamelijk exclusief en bepaalt vooral de grens tussen de eigen school en de wereld daar omheen. Bestuur en leiding kunnen dan het gestalte geven aan de invulling van hun identiteit door die grenzen te bespreken, te bepalen en vast te leggen en deze vervolgens te handhaven. Het gevaar is aanwezig dat identiteit dan vooral bestaat in het zeggen wat we niet doen en een handhaving van aan identiteit afgeleide regels.

 

In toenemende mate komt er in onze scholen ook aandacht voor een andere invalshoek. Identiteit zien we als de kern van onze school en ons denken en werken binnen de school. Hoe werkt die identiteit nu uit? Waar wordt de identiteit merkbaar? Onze identiteit die gefundeerd is in de Bijbel wordt dan vooral gezien als zout of als een licht op een kandelaar. Wat stralen we uit? Wat zijn we voor anderen? Hoe merken mensen aan ons dat we op een christelijke school werken? Welke waarden geven we dan met elkaar gestalte? Als dit het uitgangspunt is van bestuur en leiding richten ze zich meer op de identiteit als kern en de vertaling daarvan naar het dagelijkse leven binnen de school. Dat wil niet zeggen dat er geen regels of grenzen zijn, integendeel.  Maar er wordt op een andere manier mee omgegaan. Regels worden minder doel en meer het middel.

 

Kortom: In de eerste benadering geeft bestuur en leiding de verantwoordelijkheid gestalte door de grenzen te bewaken. In de tweede benadering door de kern te bewaken en die levend te houden binnen het team en het gesprek aan te gaan hoe dit bij elke medewerker zichtbaar is.

Het lijkt goed om als bestuur en leiding en schoolteam het gesprek aan te gaan vanuit deze twee gezichtspunten en de eigen schoolpraktijk en –identiteit tegen het licht te houden.

Contactpersoon

Drs. L.N. (Rens) Rottier is voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief en heeft veel ervaring in het vertalen van de identiteit in de organisatie.

l.n.rottier@driestar-educatief.nl

0182 54 03 50

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop