ONDERWIJS NAAR 2020

Het christelijk / reformatorisch onderwijs heeft de opdracht een inspirerende

leeromgeving voor de leerlingen te zijn en te blijven. Tegelijkertijd verandert de wereld

om ons heen snel. Het is belangrijk dat we binnen het onderwijs deze veranderingen

overdenken, en dat we vanuit de kernopdracht van ons onderwijs inspelen op deze

veranderingen. Graag willen Driestar managementadvies en VGS uw school

ondersteunen in het signaleren van de veranderingen om ons heen, u adviseren de

veranderingen te duiden en daarnaast handvatten bieden om nieuwe ontwikkelingen

gestalte te geven in uw school. Met deze website willen we u hierbij ondersteunen.

Identiteit is het hart van ons onderwijs. Maar dit hart staat

ook onder druk, zowel van binnenuit als van buitenaf. Welke veranderingen kunnen we verwachten als het gaat om de

identiteit van onze school? Hoe spelen we daar op in?

 

Deze vragen staan centraal bij de thema’s die hierna aan

bod komen. Thema’s waarvoor ook aandacht is in de politiek

en waar scholen zich dus op moeten bezinnen. Sociale

veiligheid en burgerschap zijn de eerste twee thema’s. Ze

hebben alles te maken hebben met de kerndoelen.

Toelatingsbeleid komt als derde aan bod. Mogen leerlingen

nog wel worden geweigerd en willen we dat eigenlijk wel?

Voor wie zijn we er? Tot slot thema vier: Hoe geven we

leiding aan identiteit? Doen we dat vanuit grens- of juist

vanuit kerndenken?

LEES MEER

IDENTITEIT

ONDERWIJS

De kwaliteitseisen die politiek en

maatschappij aan het onderwijs

stellen nemen toe. Nederland zal en

moet met het onderwijs bij de top van

de wereld horen.

 

Er ‘moet’ heel veel. Het niveau van de leerlingen moet

omhoog, ze moeten goede burgers worden. Leerlingen

moeten excelleren. Bovendien moeten ze meer gemotiveerd worden, waarbij ze zoveel mogelijk het reguliere onderwijs volgen. En vergeet u niet dat de toegevoegde waarde van

de school beter zichtbaar moet worden?

 

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw school? Voor leidinggevenden en docenten? Wij geven u graag een vijftal denkkaders en handvatten om ‘wijs’ en selectief met de

nieuwe eisen om te gaan.

 

LEES MEER

GOVERNANCE

De meeste scholen hebben Governance in statuten en

 reglementen geregeld. Dit betekent niet automatisch dat het in

de praktijk ook goed functioneert. Het gaat niet alleen om

papieren, maar vooral om manieren.

 

Hoe hebt u goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs zonder

 dat uw mensen bergen papieren (rapportages) moeten

produceren om dit aan te tonen? Door de Governance-cultuur in

uw school te veranderen zodat er moreel leiderschap ontstaat,

kunt u met minder bureaucratie uw school beter besturen.

 

Verder vragen de politiek en de maatschappij steeds meer van

het onderwijs. In hoeverre laat u zich daardoor leiden? Wij

geven u handvatten om uw school op koers te houden te

midden van alle veranderingen die op treden.

BEDRIJFSVOERING

Een leidinggevende wordt steeds meer ondernemer. Misschien een niet zo

voor de hand liggende parallel, maar wel een die steeds duidelijker

zichtbaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan het herfstakkoord, de doordecentralisatie van het onderhoud in het primair onderwijs en

passend onderwijs.

 

Er komt meer geld beschikbaar voor onderwijs, maar daar wordt ook

meer voor gevraagd. Deze grotere financiële ruimte vraagt, samen met

een grotere verantwoordelijkheid, in toenemende mate om

ondernemerschap.

 

Ook richting 2020 is ondernemerschap een belangrijk item. Er moeten

immers blijvende keuzes worden gemaakt. Die keuzes hebben financiële gevolgen. Daarnaast moeten we ook continu blijven anticiperen op

nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs!

 

In het voortgezet onderwijs kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan

het op handen zijnde nieuwe bekostigingsstelsel, of voor het onderwijs in

het algemeen de verder gaande aandacht voor professionalisering. Ondernemerschap is daarbij zeker gewenst!

 

Het ondernemerschap brengt bepaalde vereisten met zich mee, die op het eerste gezicht niet zo bij het onderwijs lijken te passen. Toch zijn veel leidinggevenden al meer ondernemer dan ze misschien denken. Ondernemerschap is daarbij zeker gewenst!

PERSONEEL

De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs is sterk in beweging. Verschillende demografische, politieke en maatschappelijke

ontwikkelingen raken de sector.

 

Deze ontwikkelingen beïnvloeden op hun beurt zowel de omvang als

het karakter van de arbeidsmarkt. Op enkele ontwikkelingen is door de sector niet of nauwelijks invloed uit te oefenen. Dit geldt bijvoorbeeld

voor:  de conjuncturele ontwikkeling; krimp en invoering van passend onderwijs, wijzigingen in het pensioenstelsel enz.

 

Er zijn echter ook ontwikkelingen waar de sector wél invloed op kan uitoefenen. Het is van belang om juist hierop goed in te kunnen

spelen. Het onderwijsveld lijkt echter nog zoekende hoe hierop geanticipeerd kan worden. Denk aan de vergrijsde arbeidsmarkt, afnemende sociale zekerheid en noodzakelijke professionalisering van competenties bij de leraren. Daarom ligt voor de periode richting

2020 voor goed personeelsbeleid de focus op:

 

 

LEES MEER

Concept en realisatie: Treffend & Co en Drukkerij Verloop